Rekonštrukcia a modernizácia zariadení a rozšírenie služieb cestovného ruchu v areáli Slaná voda

 

Názov projektu : Rekonštrukcia a modernizácia zariadení a rozšírenie služieb cestovného ruchu v areáli Slaná voda

Kód projektu: ITMS25130120229
Miesto realizácie:  Oravská Polhora Slaná Voda 1142,1143, 029 47 Oravská Polhora

Názov prijímateľa: Ján Herud
Sídlo prijímateľa: Oravská Polhora 362, 029 47 Oravská Polhora

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy: KaHR-31DM-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové výdavky projektu: 279 632,29 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 195 742,60 €